Privacybeleid

Strak Plan hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Strak Plan houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze verstrekt zijn;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Strak Plan ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn  privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

www.strak-plan.be

Leen Seminck
Fritz De Wolfkaai 9 bus 2.1
9300 Aalst
leen@strak-plan.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Strak Plan verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Het versturen van nieuwsbrieven.
 • Uitnodigingen om te kunnen deelnemen aan de activiteiten (bijscholingen, intervisies) van Strak Plan
 • Acties, kortingen op producten/diensten

Voor de bovenstaande doelstellingen kan ik de volgende persoonsgegevens van u vragen (opslagen, verzamelen, verwerken):

Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, e-mail werk, btw nr.

Ik gebruik de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk …)

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zal ik de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft.  U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen: ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Strak Plan bewaart persoonsgegevens gedurende de wettelijk opgegeven termijn na het laatste gebruik.

 

Beveiliging van de gegevens

Ik heb de passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Strak Plan van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Ik test en evalueer regelmatig de maatregelen;
 • Strak Plan is geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen hebben.  Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met mij kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen.  U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Gelieve altijd eerst met Leen zelf contact op te nemen via leen@strak-plan.be. Zo kunnen we er misschien eerst onderling uit komen.

 

Het gebruik van cookies

Ik maak gebruik van strikt noodzakelijke cookies wanneer u een aankoop wenst te plaatsen of wenst in te loggen op onze website. Deze cookies zorgen er ook voor dat u artikels in uw winkelmandje kan plaatsen. Indien u ze weigert, zal u niet kunnen inloggen of aankopen kunnen plaatsen.

Ik maak ook gebruik van volgende tracking cookies:

Google Analytics, een populaire webanalyse-service aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om ons te helpen analyseren hoe gebruikers onze Diensten gebruiken. Het registreert het aantal bezoekers en vertelt ons zaken over hun algehele gedrag, zoals de typische duur van een bezoek aan de website of het Digitaal Platform of het aantal pagina’s dat een gebruiker gemiddeld bekijkt.

Om mijn communicaties te ondersteunen heb ik mijn inhoud verankerd in sociale mediakanalen zoals YouTube, Facebook, Google+, LinkedIn en Twitter en maken we gebruik van de sharing mogelijkheden op sociale netwerken. De kanalen die ik gebruik kan cookies bevatten van deze websites en digitale platformen en ik controleer deze niet.

U dient de relevante websites van deze derden te raadplegen voor meer informatie over deze cookies, via deze websites kan u zich desgewenst ook uitschrijven.

 

Wijziging privacy statement

Strak Plan kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zal ik een aankondiging doen op de website.

Referenties

Strak Plan is ook te vinden op www.dietist-info.be.

Gratis ebook

Naar een ontstekingsvrij lichaam